HERMES KARIERA

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 


Utwory czwartorzędowe w rejonie wielkopolski tworzą osady lodowcowe i wodnolodowcowe trzech okresów glacjalnych i dwóch okresów interglacjalnych. Osady te zalęgają na mocno zróżnicowanej powierzchni trzeciorzędowej,
którą stanowią górnomioceńskie pstre iły poznańskie.
Pod względem hydrogeologicznym omawiany rejon leży w makroregionie Niżu Polskiego, subregionie wysoczyzny zielonogórsko-leszczyńskiej.

 

Warstwa wodonośna ujmowana przez ujęcie HERMES znajdujące się w strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej należy do czwartorzędowego podglinowego poziomu wodonośnego zlodowacenia południowopolskiego. Wykształcona jest w postaci dobrze wysortowanych osadów piaszczystych, w których stropie występują osady drobniejsze – mułki, piski pylaste i gliny zlodowacenia środkowopolskiego.

Rozległy zasięg, swobodne zwierciadło oraz doskonała alimentacja sprawiają ze wody te nie wymagają uzdatniania a ich skład fizykochemiczny i bakteriologiczny odpowiada wymogom przepisów prawnych polskich i unijnych.